Privacyverklaring

De Vereniging Industriële Contacten de Kempen (hierna VICK) gevestigd te Reusel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
VICK
Postbus 183
5540 AD Reusel
T: 0497-225 008
E: secretariaat@vick.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Het VICK is zakelijk netwerk van ondernemers uit de Brabantse Kempen en omgeving, die zich hebben verenigd ter behartiging van de gemeenschappelijke belangen van de aangesloten ondernemers in de ruimste zin en de bevordering van de onderlinge verstandhouding. In dat kader verwerkt de VICK gegevens van haar leden, van haar contacten en van geïnteresseerden. De leden van het VICK zijn natuurlijke personen.

Deze persoonsgegevens worden door het VICK behandeld met de grootst mogelijke zorgvuldigheid, waarbij de eisen die voortvloeien uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in acht worden genomen. In dit privacy statement wordt kort uiteen gezet voor welke doeleinden persoonsgegevens verwerkt worden en wat de rechten van betrokkenen zijn. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
De verwerking van (persoons)gegevens geschiedt in het kader van de gebruikelijke activiteiten van een vereniging. Voorbeelden hiervan zijn het voeren van de ledenadministratie, het innen van jaarbijdragen, het verzenden van een nieuwsbrief, uitnodigingen en/of overige informatie aan leden, het bekend maken van informatie over betrokkenen en activiteiten van de vereniging op de eigen website en eventuele andere activiteiten. Daarnaast kunnen sommige persoonsgegevens door het VICK verwerkt worden op basis van een wettelijke verplichting. Het VICK verwerkt tevens de naam en het e-mailadres van betrokkenen leden om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Het VICK vermeldt op haar website https://vick.nl de persoonsnaam; de bedrijfsnaam; vestigingsplaats en website van al haar leden. Deze openbaarmaking komt overeen met de belangen van de leden te weten herkenbaarheid en vindbaarheid.

Geautomatiseerde besluitvorming
Het VICK neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van het VICK) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Het VICK bewaart persoonsgegevens voor zolang dat strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Persoonsgegevens worden uit het register verwijderd zodra het bewaren ervan geen doel meer dient, maar uiterlijk vijf jaar nadat de betrokken hoedanigheid is vervallen. Zodra het lidmaatschap van een onderneming is beëindigd zal het VICK direct de contactgegevens van de onderneming van haar website verwijderen.

Delen van persoonsgegevens met derden
Het VICK verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Voor een zo goed mogelijke werking van de website maakt het VICK gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om gebruikerservaringen efficiënter te maken. Volgens de wet mogen wij cookies op uw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de website of als ze geen persoonsgegevens opslaan. Voor alle andere soorten cookies hebben wij uw toestemming nodig. Meer gedetailleerde informatie over het gebruik van cookies op deze website vind u in het cookiebeleid.

Nieuwsbrief
Het VICK verstuurt regelmatig (digitale) nieuwsbrieven aan de personen wiens gegevens zij verwerkt. Hierin is altijd een mogelijkheid tot afmelding opgenomen. Daarnaast kan een verzoek tot uitschrijving ook gericht worden aan info@vick.nl.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door het VICK en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar secretariaat@vick.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Het VICK wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Het VICK neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons secretariaat middels secretariaat@vick.nl.